Akademie:

*Leerplanne word gevolg soos deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) voorgeskryf. Aanvullende informasie word by die kurrikulum gevoeg waar nodig.

Grondslagfase (Graad 1 tot Graad 3 - KABV Kurrikulum): 

 • Wiskunde;
 • Huistaal;
 • Eerste Addisionele Taal;
 • Lewensvaardighede;
 • Rekenaargeletterdheid.


Intermediêre en Senior Fase (Graad 4 tot Graad 6 - KABV Kurrikulum): 

 • Afrikaans Huistaal;
 • Afrikaans Addisionele Taal;
 • Engels Huistaal;
 • Engels Addisionele Taal;
 • Wiskunde;
 • Sosiale Wetenskappe;
 • Natuurwetenskappe & Tegnologie;
 • Lewensvaardigheid;
 • Rekenaargeletterdheid.

Assesseringsprogram:

Van Graad 4-7 geskied deurlopende assessering volgens 'n vooropgestelde plan. Toetsreekse vind plaas tydens kwartale 1 & 3 en eksamens tydens kwartale 2 & 4.

Academics...

*Education Programmes as prescribed by the Western Cape Education Department (WCED) are followed. Additional information is added to the curriculum where necessary.

Foundation Phase (Grade 1 to Grade 3 - KABV Curriculum): 

 • Mathematics;
 • Home Language;
 • First Additional Language;
 • Life Skills;
 • Computer Literacy.

Intermediate & Senior Phase (Grade 4 to Grade 6 - KABV Curriculum): 

 • Afrikaans Home Language;
 • Afrikaans Additional Language;
 • English Home Language;
 • English Additional Language;
 • Mathematics;
 • Social Sciences;
 • Nature Science and Technology;
 • Life Skills;
 • Computer Literacy.

Assessment Programme:

From Grade 4-7 ongoing assessment programmes are followed as per a preconceived plan. Test series take place during terms 1 & 3 and examinations during terms 2 & 4.
Kultuur... 

Buiten die gewone kultuuraktiwiteite soos Redenaars, skaak, Eisteddfod, ACSV, ens., bied Zoetendal Akademie elke jaar 'n skoolkonsert aan wat ons self skryf en waaraan al die leerders deelneem. Elke leerder van 3 tot 13 jaar praat in die konsert.

Nog 'n hoogtepunt op ons kultuurkalender is die opvoedkundige skooltoer waarop al ons Gr. 1-7 leerders gaan. Ons het al die hele Wes-Kaap deurkruis. Hierdie toer is nie net van opvoedkundige waarde nie, maar dra ook in 'n groot mate by tot ons kinders se emosionele en sosiale ontwikkeling.

Culture...

Apart from the usual cutural activities such as Orators, chess, Eisteddfod, ACSV, etc. Zoetendal Academy also host a school concert each year which is written by ourselves and where learners take part. Each learner from 3 to 13 years talks in the concert.

Another highlight on our cultural calender the educational school tour where we take all our Gr. 1-7 learners. We have travelled the whole of the Western Cape. This tour is not just of educational value, but contributes greatly to the emotional and social development of our learners.

Sport...

Alhoewel ons nie al die fasiliteite het wat ons graag sou wou hê nie, bied ons al die sportsoorte wat meeste skole aanbied, maar by ons val die klem op oefening en pret en om 'n sportsoort se basiese vaardighede aan te leer. Ons neem deel aan Kleinskole sportdae waar kleiner skole saamkom sonder om te kompeterend te wees.

Zoetendal Akademie is uniek met die aanbieding van 'n Driekamp, waar ons deur die getypoel swem, deur die dorp fietsry en langs die see draf. Ons bied eers 'n intieme kleursport driekamp aan waar twee kleurspanne teen mekaar meeding en dan ook 'n Interskole driekamp waar ander skole in ons omgewing kom deelneem.

Mees Suidelike Pretdraf in Afrika:

Zoetendal Akademie bied jaarliks in September die mees suidelike pretdraf in Afrika aan. Dit is 'n 5km pretdraf vanaf die skool, verby die vuurtoring, al langs die see tot net anderkant die mees suidelike punt van Afrika en terug skool toe. Wat 'n pragtige roete! Ons beplan om ook in die toekoms 'n 12km pretdraf aan te bied tot in Suiderstrand en terug wat 'n goeie oefenlopie sal wees vir deelnemers aan die Voet van Afrika marathon wat in die Bredasdorp-omgewing gedurende Oktober plaasvind.

Sport...

Although we do not have all the facilities we would like to have, we offer all sports that most other schools offer, but we focus on exercise and fun and to teach the basic skills of a sport. We take part in small school sports days where smaller schools come together to compete.

Zoetendal Academy is unique in the presentation of a triathlon where we swim in the tidal pool, cycle through town and jog on the beach. We host an intimate colour sport three camp where two colour teams compete against each other. Zoetendal Academy also hosts an Interschools triathlon where other schools from the area come to take part.

Most Southern Fun Run in Africa:

Zoetendal Academy hosts a Most Southern Fun Run in September each year. It is a 5km fun run starting at the school, past the lighthouse, along the beach until just on the other side of the most southern tip of Africa and back to the school. What a spectacular route! We also plan to host a 12km fun run in the future to Suiderstrand and back which will be a great practice run for participants of the 'Voet van Afrika' marathon which take place in the Bredasdorp region during October each year.

The Southernmost Fun Run in Africa:

Date:  Date to be confirmed
Time: 08:00
Registration: 07:00
Where: Zoetendal Akademie, Melkbos Street, L’Agulhas

Routes:  

 • 5km Fun Run - R30;
 • 16km Trail Run - R40;
 • 24km Biking - R60.

Everyone Welcome!

Medals, prizes & lucky draws!

For more info call:

Herman Oosthuizen - 082 586 4409
Kobus Meyer - 084 514 2838Algemene inligting... / General information... 

Entrepeneursdag:

In die laaste kwartaal van die skooljaar word ‘n entrepeneursdag gehou waar leerders van Graad 4-7 hul tuisgemaakte produkte kan verkoop. Tafels vir uitstalling/verkope is beskikbaar teen R20.00/tafel.

Entrepreneurs Day:

During the last term of the school year an Entrepreneur Day is held where learners from Grade 4-7 can sell their homemade goods. Tables for exhibitions/sales are available at R20.00/table.

Bybelonderrig:

Leerders ontvang Bybelonderrig met 'n Christelike inslag tydens skoolure.

Bible Study:

Learners will receive Christian Bible Study during school hours.

Onderwyshulp aan leerders:

Die skool sal ouers kontak in verband met hulpverlening waar vorderingsprobleme waargeneem word. Ouers word aangemoedig om die skool te nader indien daar vermoed word dat 'n leerder probleme ondervind. Ouer-onderwyser aande word kwartaalliks gehou waartydens sodanige sake bespreek kan word. 'n Arbeidsterapeut werk saam met die Zoetendal span om ons leerders te ondersteun.

Teacher-assistance to learners:

The school will contact parents regarding academic assistance should progress problems occur. Parents should also contact the school if they are concerned about a learners progress. Parent-teacher evenings are held every term where these issues may be discussed. An Occupational therapist works closely with the Zoetendal team to assist our children.

Bywoning:

'n Leerder is skoolpligtig vanaf die begin van die jaar waarin hy/sy 7 jaar oud word. Bywoning is verpligtend. Indien 'n leerder meer as twee dae afwesig is moet hy/sy ‘n geldige doktersbrief/skriftelike bewys van rede vir afwesigheid aanbied.

Attendance:

It is compulsory for a learner to attend school in the year in which he/she turns 7 years old. Attendance is compulsory. If a learner is absent for more than two days, he/she must submit a valid doctor's note/written proof for reason of absence.

Kommunikasie:

Ons poog om alle kommunikasie per e-pos te doen, asook massa sms'e sodat u op hoogte kan wees van alle skoolsake. Omsendbriewe word op ‘n gereelde basis aan ouers gestuur en ons verwag dat u die verantwoordelikheid sal neem om uself te vergewis van aktuele sake. Zoetendal Akademie word deur die skool se ouers besit en u word dus aangemoedig om so veel as moontlik deel te neem aan die ontwikkeling en opbou van ons skool. Indien onsekerheid bestaan, moet daar nie gehuiwer word om enige lid van die Beheerliggaam of personeel te kontak nie.

Communication:

We attempt to communicate via e-mail, as well as mass sms's to keep you updated on all school related issues. Circulars are sent out to parents on a regular basis and we expect you to take responsibility to acquaint yourself with these issues. Zoetendal Academy is owned by parents of the school and you are encouraged to take part in the development of our school. If there are any uncertainty, please do not hesitate to contact any member of the Governing Body or staff.

 Ouerbetrokkenheid...

Inligtingsaand:

Inligtingsaande handel hoofsaaklik oor die verskaffing van inligting aan ouers van 'n bepaalde graadgroep soos deur die betrokke opvoeder bepaal en vind plaas binne die eerste twee weke nadat die skool vir die nuwe jaar begin het.

Oueraande:

Tydens oueraande kry ouers die geleentheid om individueel met die graadopvoeders te gesels oor die vordering van hul kinders. Die Grondslagfase se oueraande is aan die einde van die eerste, tweede en derde kwartaal en die Intermediëre- en Senior Fase se aande is aan die begin van die tweede, derde en vierde kwartaal.

Kwartaalprogram:

Belangrike datums sal aan die begin van elke kwartaal aan u gestuur word. 'n Sportrooster sal aan die begin van elke seisoen aan u voorsien word.

Besoeke aan die skool:

Indien u die skool besoek, moet u te alle tye eers by die sekretaresse aanmeld nadat u geskakel het vir 'n afspraak. Dit maak die beheer en sekuriteit vir ons ook baie makliker en meer doeltreffend. Geen opvoeder mag gedurende skooltyd by 'n klas besoek word nie. Dit is egter belangrik dat ouers die vrymoedigheid sal hê om met die kantoor te skakel, aangesien ons glo in aktiewe ouerbetrokkenheid.

Ouerondersteuning:

Ouers is welkom by die skool en word aangemoedig om geleenthede by die skool te ondersteun. U teenwoordigheid by sosiale funksies en sportaangeleenthede sal waardeer word.

U kan probleme rakende u kind vrymoedig met ons kom bespreek. Mag die verbintenis tussen u en ons skool baie gelukkig wees.

Korrespondensie:

Lees alle korrespondensie noukeurig deur en stuur u afskeurstrokies asseblief pligsgetrou terug.

Parent involvement...

Information evening:

Information evenings are there to supply information to parents of a certain grade group as determined by the educator and takes place during the first two weeks after school started for the new year.

Parent evenings:

During parent evenings parents get a chance to speak to grade educators individually about the progress of their children. The Foundation Phase parents evenings take place at the end of the first, second and third terms and the Intermediate- and Senior Phase evenings take place at the beginning of the second, third and fourth terms.

Term program:

Important dates will be sent out at the beginning of each term. A sport schedule will be issued at the beginning of each season.

Visits to the school:

When visiting the school, you must please report to the secretary first at all times after you have phoned for an appointment. This makes management and security much easier and effective for us. No educator is allowed to receive visitors during school hours while they are busy teaching a class. It is important that parents have the confidence to phone the office, since we believe in active parent involvement.

Parent support:

Parents are welcome at the school and are encouraged to attend and support events held at the school. Your presence at social functions and sport events will be greatly appreciated.

Please feel free to come and discuss any issues related to your child with us. May the ties between yourself and our school be a happy one.

Correspondence:

Please read through all correspondence and return your reply slips to the school.