Welkom by Zoetendal Akademie...

'n Hartlike welkom by Zoetendal Akademie, 'n onafhanklike skool aan die mees Suidelike punt van Afrika.

Zoetendal Akademie is 'n Christelike, multi-graad, dubbel medium skool vir leerders vanaf Graad 00 tot Graad 7.

Zoetendal leerders verlaat die skool as empatieke, afgeronde en respekvolle individue wat hul plek in die samelewing met selfvertroue inneem.

Ons Missie...

Zoetendal Akademie streef daarna om die beste onafhanklike skool in die Overberg streek te wees. Ons leuse is "Kennis en Eer".

Welcome to Zoetendal Academy...

A warm welcome to Zoetendal Academy, an independent school at the most southern tip of Africa.

Zoetendal Academy is a Christian, multi-grade, double medium school for learners from Grade 00 to Grade 7.

Zoetendal children leave the school as caring, well-rounded and respectful individuals who confidently take their place in society.

Our Mission...

Zoetendal Academy strives to be the best independant school in the Overberg region. Our motto is "Knowledge and Honour".

Geskiedenis...

In 1996 het ‘n groep toegewyde individue bymekaar gekom met een doel voor oë - om 'n skool te vestig met klein klasse en die hoogste opvoedkundige standaarde aan die Suidpunt van Afrika.

Zoetendal Akademie het sy deure geopen in Januarie 1997 as ‘n dubbel-medium, multi-graad skool. Die skool bied onderrig in 'n oop en gelukkige, maar gedissiplineerde atmosfeer.

History...

In 1996 a group of like-minded individuals got together with one goal in mind - to establish a school on the Southernmost Tip of Africa with small classes and the highest educational standards.

Zoetendal Academy opened its doors in January 1997 as a double-medium, multi-grade school. The school treasures it past, values its present and looks forward with anticipation to its future.

Ontmoet die personeel... / Meet the staff...


Yolanda De Waal:
HOD (Senior Primêr)
Opvoeder vir Graad 4 & 5
Skoolhoof

Spesiale Ondervinding:
Uitgebreide ondervinding in staat en privaat skole, insluitend alle grade tot matriek, behalwe graad 1 tot 3.

Motto:
Leef voluit en met genot. Doen altyd jou bes met jou oë gerig op Jesus.

 Ursula Laas:
H.O.D Grondslagfase
Opvoeder vir Graad 1

Spesiale Ondervinding:
31 Jaar aaneen skool gehou vir Gr R- Gr 3

Motto:
Carpe Diem – Gryp die dag met God as my Leidsman.


Herman Oosthuizen:
BA HOD BEd
Opvoeder vir Graad 6 & 7

Spesiale Ondervinding:
Swemonderrig, Noodhulp, Lewensredding, Houtwerk & Sweiswerk

Motto:
Om diensbaar te wees.


Esmie Kühn:
POS, H.O.D PreprimerDOSK Remediering + Gespesialiseerde onderig
Opvoeder vir Graad 2 & 3

Spesiale Ondervinding:
41 jaar onderwys ervaring in Grondslagfase en Remediering werk.
Ervaring met Kuns, Modeparade en Konsert

Motto:
Maak die beste gebruik van elke geleentheid: Reik na die sterre maar hou jou voete op die grond,


Helise Beukes:
BSc (Opvoedkundige Sielkunde)
Opvoeder Graad RRR & RR & R
Rekenaarhoof en Sport hoof

Spesiale Ondervinding:
Bewegings ontwikkeling (2-9 jaar); Playball, Kumon
Afrigter & Skeidsregter in Netbal, Landloop, Atletiek & Vlugbal
Fiksheids Programme

Motto:
Verbeelding is die voorskou van die lewe se komende hoogtepunte…so droom groot.


Simoné Swart:
Secretary

Of interest:
Lived in London for 2 years
Business owner for 7 years
Charities (Love4Pets & Southern Stars)
Volunteer with animal anti-cruelty league

Motto:
Learn from yesterday…live for today…hope for tomorrow.

Beheerliggaam 2016... / Body Corporate 2016...

Marinda Meyer - Voorsitter
Maretha Jamneck - Onder-Voorsitter
Joleta Kruger - Batebestuurder en Instandhouding
Delia Wagener - Bemarking
Nerina Shepherd - Kurrikulum en Skakeling
Kobus Meyer (J.C) - Tesourier
Erin Conradie - Skoolaangeleenthede
Yolanda De Waal - Skoolhoof
Simone Swart - Sekretaresse 

Skoollied:

Ons is trots op wat ons hier vermag,
Ons leer en werk hier dag aan dag.
Aan Zoetendal bly ons getrou,
Ons sal jou naam uitdra en bou.
Tot roem vir volk en vaderland,
Plaas ons ons skool in God se hand.
Kennis is waarna ons streef,
En eer daarmee saam geweef.
Kennis en eer, kennis en eer.

We are proud to call the school our own,
For her the seeds of knowledge grow.
To Zoetendal we will stay true,
And day by day our pledge renew.

Firm we stand for our Homeland,
Our trust in God and his mighty hand.
For knowledge and honour we strive,
Our loyalty and love we give.
Honour and love, honour and love.

Lirieke / Lyrics: Christa Greeff
Musiek / Music: Hazel Boonzaaier (1996)

Dolfyntjie Lied:

Ons is die Dolfyntjies
Party is nog maar kleintjies,
Ja, ons is die Dolfyntjies van Zoetendal!

Juffrou leer ons mooi van blou en geel en rooi
En alles waarvan ons nou gaan vertel.
Knip en plak en vou,
Mooi legkaarte bou
Teken, verf en stories lees
Klim en spring en gly! Die dag gaan gou verby.

Dit is baie lekker om ‘n Dolfyntjie te wees!
More kom ons weer, om nuwe goed te leer,
Want ons is nou te moeg, en elk geval.

Ons is die Dolfyntjies,
Party is nog maar kleintjies,
Ja, ons is die Dolfyntjies van Zoetendal!

Lirieke / Lyrics: Philene Blom (2011)
Musiek / Music: Denise La Grange (2003)Skoolgelde vir 2016... / School fees for 2016...

Skedule van voorgestelde fooie vir 2016, soos goedegekeur deur Zoetendal Akademie Beheerliggaam:

Skedule van gelde 2016
Skedule van gelde 2016.doc (336KB)
Skedule van gelde 2016
Skedule van gelde 2016.doc (336KB)
Schedule of fees 2016
Schedule of fees 2016 - English.doc (347KB)
Schedule of fees 2016
Schedule of fees 2016 - English.doc (347KB)


Let Wel:
Sou daar besluit word om die volle jaargeld (12 maande) in een bedrag te vereffen, sal die gesin geregtig wees op ‘n afslag. Die bedrag moet per EFO voor of op 18 Januarie 2015 betaal word. Die vooruitbetaalde bedrag sal op ‘n pro rata-basis terugbetaal word indien die kind die skool verlaat voor die einde van die jaar. Twee (2) maande skriftelike kennisgewing word vereis indien u die kind uit die skool wil neem.

Alle geld is betaalbaar voor of op die 3de van elke maand.

‘n Kennisgewing van betaling sal gestuur word op die 4de van die maand. Agterstallige rekeninge moet so spoedig moontlik vereffen word. R50.00 administrasiefooi sal bygevoeg word op rekeninge wat na die 3de van elke maand betaal is.

Versuim om skoolgeld te betaal op die verwagte datums sal lei tot die ontslag van die leerder.

Desember se skoolgeld is betaalbaar voor die einde van die 4de kwartaal. Vorderingsverslae sal teruggehou word totdat rekeninge ten volle vereffen is.

Registrasie- en boekgeld:

‘n Nie-terugbetaalbare registrasie- en boekgeld van R400.00 is betaalbaar aan die begin van elke jaar.

Rekeningprosedure in die algemeen:

Skoolgeld is maandeliks vooruitbetaalbaar oor 12 maande wat in Januarie 2015 begin. 'n Rekeningstaat sal per e-pos gestuur word aan die ouers rondom die 25ste van elke maand. U word versoek om die rekening so gou moontlik deur te gaan en die tesourier onmiddellik te kontak indien daar enige navrae is. Ons metode van kommunikasie is per e-pos. Indien u nie toegang tot e-pos het nie, sal ‘n rekeningstaat in ‘n verseëlde koevert aan die kind oorhandig word.

Metodes van betaling: 

 • Debietorders;
 • Bankoordragte / EFO (voorkeur-metode van betaling); of
 • Kontantbetaling by die skoolkantoor.

Bankbesonderhede:

Rekeningnaam: Zoetendal Akademie
Bank en tak: ABSA Bredasdorp
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 178 0147 217
Verwysing: Leerder se naam en van.

Enige vrae of navrae kontak die tesourier by 082 780 1435 of per e-pos kobusmeyer@gmail.com / marindacmeyer@gmail.com indien u enige navrae rakende die gelde of heffings het.

Please note:

Should a family pay the full years fees (12 months) before 18 January 2015 in a given year, the family will be entitled to a discount. These up-front payments will be refunded on a pro-rata basis if the children leave the school before the end of the year. Two (2) months written notice is required should you wish to remove your child from the school.

All fees are to be paid by the 3rd of each month except January, when fees must be paid by the 18 January 2015. A reminder of payment will be sent on the 4th of the month. Accounts in arrears must be paid by the 30th of the month.

R50.00 administration fee will be added to accounts paid after the 3rd of each month. Failure to pay school fees on the expected dates will result in the dismissal of the leaner.

December school fees must be paid prior to the end of the 4th term. Progress reports will be withheld until full settlement.

Registration and book fees:

A non refundable registration and book fee of R400.00 is payable at the beginning of the year for all the necessary administration.

Billing procedure in general:

School fees are payable monthly in advance over 12 months commencing in January 2015.

A statement will be e-mailed to parents on about the 25th of each month. You are requested to go through the statement and immediately contact the treasurer if there are any queries. Our method of communication is e-mail. Should you not have access to e-mail, we will send a statement home with your child.

Methods of payment: 

 • Debit orders;
 • Bank transfers/EFT (preferred method of payment); or
 • Cash.

Banking details:

Account name: Zoetendal Academy
Bank and branch: ABSA Bredasdorp
Branch code: 632 005
Account number: 178 0147 217
Reference: Leaner’s name and surname.  Om aansoek te doen… / How to apply...

Aansoekvorms is verkrygbaar by die kantoor of dit kan aan u ge-epos word.

Die volgende dokumentasie word verlang: 

 • Voltooide aansoekvorm;
 • Geboortesertifikaat;
 • Inentingsertifikaat;
 • Bewys van adres (Albei ouers/voogde);
 • Bewys van inkomste (Albei ouers/voogde);
 • Identiteitsdokumente (Albei ouers/voogde).

Let Wel:

-Indien die leerder oorgeplaas is vanaf 'n ander skool, benodig die kantoor die oorplasingsertifikaat asook die laaste rapport wat deur die leerder ontvang is;
-Alle aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring van die Beheerliggaam.

Aansoekvorm ADDENDUM A 2016
Aansoekvorm Addendum A 2016.docx (178.56KB)
Aansoekvorm ADDENDUM A 2016
Aansoekvorm Addendum A 2016.docx (178.56KB)
Application form ADDENDUM A 2016
Application form Addendum A 2016 - English.docx (183.14KB)
Application form ADDENDUM A 2016
Application form Addendum A 2016 - English.docx (183.14KB)
Aansoekvorm ADDENDUM B 2016
Zoetendal Akademie Aansoekvorm ADDEDUM B 2016 .doc (195.5KB)
Aansoekvorm ADDENDUM B 2016
Zoetendal Akademie Aansoekvorm ADDEDUM B 2016 .doc (195.5KB)
Application form ADDENDUM B 2016
Zoetendal Academy Application form ADDEDUM B 2016.doc (191KB)
Application form ADDENDUM B 2016
Zoetendal Academy Application form ADDEDUM B 2016.doc (191KB)


Metodes van betaling… / Payment methods...

-Debiet orders
-Bank oordragte / EFT (voorkeur metode van betaling).

-Debit orders;
-Bank transfers / EFT (preferred method of payment).

Bankbesonderhede… / Bank details...

Rekeningnaam / Account name: Zoetendal Akademie
Bank & tak / Bank & branch: ABSA, Bredasdorp
Taknommer / Branch code: 632 005
Rekeningnommer / Account number: 178 0147 217
Verwysing / Reference: Leerder se naam & van / Pupil's name & surname (“OscarSmit”).

Ondersteun asb ons My School program:

Enige navrae… / Any inquiries...

Die Tesourier kan gekontak word by +27 82 780 1435 of per e-pos: kobusmeyer@gmail.com vir enige navrae rakende die gelde of heffings.

The Treasurer can be contacted at +27 82 780 1435 or via e-mail kobusmeyer@gmail.com for any inquiries regarding funds or charges.14708